Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PDF

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN:

Jaap Spek Machineprogrammering B.V., Stadshaven 8, 4285 AZ  Woudrichem Kamer van Koophandel Gouda nr. 29049979

Artikel 1: Begrippen 1.1  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: * Opdrachtnemer : Jaap Spek Machineprogrammering B.V., hierna te noemen  JSM * Opdrachtgever  : De wederpartij; een natuurlijke of rechtspersoon die zich in verband met de                    koop van goederen, het opdragen van diensten en/of het (doen) aannemen       van werk jegens Opdrachtnemer heeft verbonden of met dat doel met deze      in onderhandeling is. * Partijen    : JSM en Opdrachtgever * Prestatie/werk   : de levering van goederen en/of diensten en/of de aanneming van werk,                                       waartoe JSM zich jegens de Opdrachtgever verbonden heeft.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen JSM en Opdrachtgever. Afwijking van overeenkomsten en van de inhoud van deze leveringsvoorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. 2.2 Deze leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met JSM voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.  2.3 Indien deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard bij niet schriftelijke totstandkoming van een overeenkomst, wordt deze overeenkomst aangegaan onder het voorbehoud dat schriftelijke bevestiging volgt binnen 14 dagen nadat de overeenkomst is aangegaan of dat de overeenkomst feitelijk wordt uitgevoerd door JSM binnen de afgesproken termijn. 2.4 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door JSM uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbieding 3.1 Alle prijzen en offertes van JSM zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. In het laatste geval is JSM bevoegd de afgesproken prijzen ook na het sluiten van de overeenkomst te wijzigen, indien kostprijs beïnvloedende factoren daartoe aanleiding geven. Een dergelijke wijziging zal niet plaatsvinden binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. 3.2 De door JSM uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. JSM is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. 3.3 De in een offerte vermelde prijzen zijn in Nederlandse Valuta en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 3.4 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor JSM tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4: Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst 4.1 Opdrachtgever is aan de door hem verstrekte opdracht gebonden. JSM is daaraan eerst gebonden nadat JSM die opdracht schriftelijk jegens de Opdrachtgever heeft bevestigd of aanvaard dan wel indien schriftelijke bevestiging of aanvaarding achterwege blijft door levering van de prestatie: door bedoelde bevestiging / aanvaarding respectievelijk levering komt de overeenkomst tussen partijen tot stand. 4.2  JSM zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JSM het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 4.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JSM aangeeft dat deze nuttig en noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JSM worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JSM zijn verstrekt, heeft JSM het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 4.5 JSM kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van de prestatie aan te vangen nadat JSM alle daarvoor benodigde gegevens in zijn bezit heeft en hij de overeengekomen (termijn) betaling heeft ontvangen. 4.6 JSM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat JSM is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor JSM kenbaar behoorde te zijn. 4.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door JSM te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens. 4.8 Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling of gebruik van dergelijke apparatuur, programmatuur, materialen of gegevens en zal JSM vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen of gebruiken inbreuk maakt op enig recht van derden. 4.9 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan JSM de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5 : Contractsduur; uitvoeringstermijn 5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 5.2 Alle door JSM genoemde (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die Opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst aan JSM bekend heeft gemaakt. Een door JSM genoemde termijn, is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van enig termijn dient de Opdrachtgever JSM derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen JSM en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. 5.3 Een overeenkomst voor onbepaald tijd kan door beide partijen worden opgezegd, mits daarbij een opzegtermijn van zes maanden in acht worden genomen.

Artikel 6 : Wijzigingen en meerwerk 6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.  6.2 Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren werkzaamheden worden gewijzigd of aangevuld, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden daardoor worden beïnvloed. JSM zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 6.3 Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren werkzaamheden worden gewijzigd of aangevuld, dat de wijziging of aanvulling financiële en / of kwalitatieve consequenties hebben. JSM zal Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 6.4 Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal JSM Opdrachtgever van tevoren inlichten, indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed. 6.5  In afwijking van lid 3 zal JSM geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan JSM kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Oplevering en acceptatie 7.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: – hetzij JSM aan de Opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard. – hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat JSM schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden. – hetzij de Opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. 7.2 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan. 7.3 Oplevering ontslaat JSM van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever op  dat  tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken. 7.4 Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over naar de Opdrachtgever. 7.5 JSM zal het werk aan Opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties   opleveren. De oplevering is voltooid nadat de het werk ter beschikking van de Opdrachtgever is gesteld of, indien zulks is overeengekomen, na installatie van het werk bij Opdrachtgever. 7.6 Het werk wordt geacht te zijn aanvaard na oplevering. Indien een acceptatietest schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, wordt het werk geacht te zijn aanvaard na acceptatie door Opdrachtgever, of 14 (veertien) dagen na oplevering, indien Opdrachtgever JSM niet schriftelijk over fouten heeft geïnformeerd overeenkomstig het bepaalde in lid 8, of na het herstel van de gemelde fouten. 7.7 Indien een schriftelijke overeenkomst tussen partijen voorziet in acceptatie van het werk door Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever het recht het werk gedurende 14 (veertien) dagen na oplevering te testen, tenzij in die overeenkomst een andere termijn wordt genoemd. 7.8 Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat in het werk voorkomende fouten  de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever JSM hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode van 14 (veertien) dagen onderbroken wordt totdat het werk in essentie conform de schriftelijk vastgelegde specificaties functioneert. 7.9 Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat het werk fouten vertoont, zal Opdrachtgever JSM onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de fouten informeren. JSM  zal in dat geval de gemelde fouten binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien het werk voor een vaste prijs is ontwikkeld. Het werk wordt door Opdrachtgever geacht te zijn geaccepteerd, indien deze in essentie conform de schriftelijke vastgelegde specificaties functioneert.

Artikel 8: Garantie 8.1 Gedurende een periode van drie maanden na oplevering zal JSM naar beste vermogen eventuele fouten in het werk herstellen mits Opdrachtgever heeft gehandeld overeenkomstig de bepalingen van deze algemene voorwaarden. JSM garandeert niet dat het werk zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.  8.2 Uitsluitend indien het werk voor een vaste prijs is ontwikkeld, zal dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van Opdrachtgever of van andere niet aan JSM toe te rekenen oorzaken die indien de fouten bij het uitvoeren van de acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. 8.3 Garantie is niet van toepassing indien fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien het werk door derden zonder schriftelijke toestemming van JSM bepaalde zaken heeft veranderd dan wel andere wijzigingen heeft aangebracht. 8.4 Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

Artikel 9 : Geheimhouding 9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 10 : Intellectuele eigendom 10.1  Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt JSM zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en overige wetten 10.2 Alle door JSM verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 10.3 JSM behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 : Ontbinding van de overeenkomst 11.1 De vorderingen van JSM op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – na het sluiten van de overeenkomst aan JSM ter kennis gekomen omstandigheden die JSM goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien JSM de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 11.2  In de voornoemde gevallen is JSM bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van JSM schadevergoeding te vorderen.  11.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan JSM zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is JSM gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 11.4 Indien er sprake is van overmacht heeft ieder van partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bij gedeeltelijke ontbinding zijn partijen verplicht om de overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen. Indien op de voet van dit lid tot ontbinding worden overgegaan, is geen van beide partijen ten aanzien van het ontbonden deel van de overeenkomst aan de andere partij schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 12 : Gebreken; klachttermijnen  12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 (acht) dagen na ontdekking, doch uiterlijk  binnen 14 (veertien) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan JSM. 12.2 Indien een klacht gegrond is, zal JSM de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.  12.3  Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal JSM slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 13 : Honorarium 13.1  Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3  t / m 6 van dit artikel. 13.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.  Het vaste honorarium is exclusief BTW. 13.3  Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van JSM geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 13.4  Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. 13.5  Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand  zullen de verschuldigde kosten periodiek (maandelijks) in rekening worden gebracht. 13.6 Indien JSM met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is JSM niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. JSM mag prijsstijgingen doorberekenen, indien JSM kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

 

Artikel 14 : Betaling 14.1  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen, op een door JSM aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.  14.2  Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 14.3  In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van JSM en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens JSM onmiddellijk opeisbaar zijn. 14.4  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15 : Incassokosten 15.1  Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:         – over de eerste              €     3.000,-    15%         – over het meerdere tot  €     6.000,-    10%         – over het meerdere tot  €   15.000,-      8%         – over het meerdere tot  €   60.000,-      5%         – over het meerdere                                3% 15.2 Indien JSM aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16 : Aansprakelijkheid  16.1 De aansprakelijkheid van JSM, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering, maar sowieso tot het bedrag van de contractuele hoofdsom. Hierbij geldt dat een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één (1) gebeurtenis. 16.2 JSM sluit iedere aansprakelijkheid voor schade, inclusief gevolgschade, ten gevolge van ondeugelijke – daaronder begrepen niet tijdige – levering en van gebreken in de afgeleverde produkten en gedragingen van werknemers van JSM en door JSM ingeschakelde hulppersonen uit. 16.3  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van JSM of haar hoogst leidinggevend personeel, of zover JSM’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke product aansprakelijkheidsrecht. 16.4 JSM is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals het niet kunnen betelen van de bodem, structuurbedrijf van de grond, schade aan gewassen en producten, enz.), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

Artikel 17 : Overmacht 17.1  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop JSM geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JSM niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtgever, computervirussen en dergelijke, worden daaronder ook begrepen. 17.2  JSM heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat JSM haar verbintenis had moeten nakomen. 17.3  Tijdens overmacht worden de verplichtingen van JSM opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door JSM niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 17.4 Indien JSM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18 : Toepasselijk recht 18.1 Op elke overeenkomst tussen JSM en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht  van toepassing. 18.2 Elk geschil tussen JSM en Opdrachtgever – daaronder begrepen die slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de onderhandelingen, aanbiedingen, de wijze van tot standkomen van de overeenkomst, de inhoud en de daaruit voortvloeiende uitvoering van die overeenkomsten tussen partijen mogen ontstaan, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de, naar keuze van JSM, feitelijk of juridische vestigingplaats van JSM, tenzij opdrachtgever binnen één maand nadat JSM daarop schriftelijk heeft gewezen kiest voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter. 18.3 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk door JSM zijn bevestigd. 18.4 Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse Taal. Ingeval van een interpretatiegeschil bij een vertaalde versie van deze voorwaarden, is de Nederlandse Taal authentiek en doorslaggevend.

Artikel 19: Slotbepaling 19.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen JSM en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *